یوزر و پسورد های زیر کاملا تست شدند و صحیح می باشند (مرداد 95 )

Username: EAV-0171728ً991
Password: 3etnjhbuck
Expiry Date: 12.10.2016

Username: EAV-0169426161
Password: t6jjjdfusn
Expiry Date: 09.06.2017

Username: TRIAL-0170554483
Password: he5epvp2rs
Expiry Date: 04.07.2017

Username: TRIAL-0170709170
Password: r94snmxuph
Expiry Date: 06.07.2017

Username: TRIAL-0170710400
Password: apdad77nu9
Expiry Date: 06.07.2017

آپدیت نود32 – یوزر وپسورد نود 32 -آپدیت امروز نود 32 – اسمارت سکیوریتی – مرداد95

social network